18/01/2017 இல் இருந்து Bio-metric device இருந்தால் மட்டுமே, தங்களால் மின் மாவட்ட சேவைகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்க முடியும்.

 TNeGA

 Sign In

Captcha is not case sensitive

How to Avail The Services

4 Steps for Availing Services
 1. Come to eSevai Center

  Please visit any nearby eSevai Center.
 2. Tell Us Which Govt. Service You Want

  Please tell the operator which service is required for, We have 92 services including certificates and Licence...

 3. Submit The Application

  Please tell the inbformation requested by eSevai Operator, and pay the service charge(if any) required for that service.Once application is completed, please collect the receipt.

 4. You Get Result

  You will be informed the status of the applicaiton you have submited. If your certificate is generetaed you can collect it from your near by eSevai Center with your transaction receipt.